Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2014

whatIwant
9561 6c12 500
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove viabufka bufka
whatIwant
3747 b1a0 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viabufka bufka
whatIwant
7368 562f
Reposted fromdeltaforever deltaforever viabufka bufka
whatIwant
8356 6da3 500
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viabufka bufka
whatIwant
whatIwant
6088 059a
Reposted fromfelicka felicka viabufka bufka
whatIwant
0188 e10f
Reposted fromscorpix scorpix viabufka bufka
whatIwant
4425 1a45
Reposted fromretaliate retaliate viabufka bufka
whatIwant

May 16 2014

whatIwant
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viaxnothumanalall xnothumanalall

May 15 2014

0596 06f6

[x]

Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viamadlenaa madlenaa
whatIwant
My z drugiej połowy XX wieku 
rozbijający atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów

Kiedy cierpimy
wykrzywiamy lekceważąco wargi

Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami

Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi oczami

Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce umieramy z miłości
— Hillar Małgorzata
Reposted fromnictuniema nictuniema viasentymenty sentymenty

May 07 2014

whatIwant
whatIwant
9108 bdec 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viacorvax corvax

April 26 2014

whatIwant
Reposted fromPannaJaga PannaJaga viafatu fatu
whatIwant
6002 5464 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viafatu fatu
1267 e7d4 500
whatIwant
2925 f1b6

April 25 2014

whatIwant
9906 6035
Reposted fromretaliate retaliate viamsitudinis msitudinis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl